office@inspirepartner.ro

Granturi pentru industria prelucratoare

  Home / Granturi pentru industria prelucratoare

Granturi pentru industria prelucratoare

HG Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare

 

Valoarea finantata: Intre 22.5 milioane euro si 45 milioane euro, in functie de regiune. Descarca intensitatea ajutorului pe regiuni

Cofinantare: intre 20% si 80% in functie de regiune si dimensiunea companiei. Descarca lista cofinantarii.

Bugetul anual mediu al schemei: 150 milioane euro

Numar estimat de proiecte finantate: 20 proiecte

Incepere sesiune depunere: estimata in septembrie 2022

Durata sesiune depunere: –

Cine poate aplica:

Companiile care la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, indeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 3. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulament;
 4. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 7. respecta prevederile art 10 din prezenta hotarare;
 8. minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
 9. au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
 10. au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 11. au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;

Domenii si activitati eligibile:

Descarca lista codurilor CAEN eligibile

Cheltuieli eligibile:

 (1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.

(2) Sunt considerate costuri eligibile:

 1. costurile investiţiilor în active corporale și necorporale;
 2. costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani; sau
 3. o combinaţie între literele (a) și (b) care să nu depășească suma de la litera (a) sau (b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare

(3) Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri și pentru achiziţionarea unei unităţi. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:

 1. în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru întreprinderile mari și cel puţin timp de trei ani în cazul IMM-urilor;
 2. în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul

(4) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primește ajutorul;
 2. trebuie să fie amortizabile;
 3. trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
 4. trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

(5) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

(6) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. proiectul de investiţii determină o creștere netă a numărului de angajaţi în unitatea în cauză, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;
 2. fiecare post este ocupat în termen de trei ani de la finalizarea lucrărilor;
 3. fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin trei ani de la data la care postul a fost ocupat pentru prima dată, cu excepția cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

 Descarca HG

Descarca intensitatea ajutorului pe regiuni

Descarca lista codurilor CAEN eligibile

Verifica sansele de finantare Aplica acum!

 

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO