office@inspirepartner.ro

Submasura 4.2

  Home / Submasura 4.2

Submasura 4.2

Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole

Aplica acum!

Update 27 septembrie 2021. S-a publicat calendarul revizuit al lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 4.2 se va lansa in luna OCTOMBRIE 2021, iar sesiunea de depunere proiecte va fi in perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022, iar pentru Submasura 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” cererile de finantare se vor putea depune in perioada 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022. Calendarul il puteti vizualiza AICI

Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:

 • înfiinţarea, extinderea  și /sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare,  comercializare pentru plantele proteaginoase;
 • extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare  pentru alte  tipuri  de materii prime;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
 •  promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile     
 • creşterea numărului de locuri de muncă

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului
Aplica acum!

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase;
 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare  în cazul –investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
 • Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
 • Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 • Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 • Cheltuieli  pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum  spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.; 
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare;
 • Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.
 • Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Rulote și autorulote alimentare;
 • Remorci și semiremorci specializate;
 • Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.
 • Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile
 • Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare

În magazinele proprii, ca investiție nouă (la poarta unității) sau de modernizare (locația unității de procesare și/sau locații diferite de cea a unității de procesare) sprijinită prin proiect, pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare. Vor fi eligibile investițiile necesare comercializării produselor proprii și a produselor similare ale terților obținute pe aceeași linie de procesare, existentă/vizată prin proiect de către solicitant.

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro:
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;   

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Prin submăsura 4.2 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

 • Producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare;
 • Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
 • Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 și Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023,  cu modificările și completările ulterioare;.
 • Procesarea produselor pescărești;
 • Colectarea, conditionarea, procesarea, comercializarea exclusivă a  fructelor și produselor din fructe;
 • Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol, dacă din punct de vedere cantitativ,  materia primă de bază majoritară (>50%)  utilizată provine din sectorul pomicol, indiferent de acțiunile/operațiunile eligibile propuse în proiect.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 • construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;

(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 • achiziționarea de clădiri;
Aplica acum!

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

Pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici:

 •  800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
 •  600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

Pentru întreprinderi mijlocii:

● 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise  în cadrul fișei;

● 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

Pentru alte întreprinderi și forme asociative:

● 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;

●  1.200.000 euro pentru celelalte investiții

În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO