office@inspirepartner.ro

Submasura 4.1

  Home / Submasura 4.1

Submasura 4.1

Investiţii în exploataţii agricole

Aplica acum!

Update 5 octombrie 2021. Sesiunea de depunere proiecte va fi deschisa in perioada 25 octombrie 2021-25 ianuarie 2022. In prima luna se vor putea depune proiecte cu minim 85-90 puncte. Pragurile de calitate lunare le gasiti AICI:

A fost publicat Ghidul solicitantului in varianta finala. Il puteti descarca AICI

Update 27 septembrie 2021. S-a publicat calendarul revizuit al lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 4.1 se va lansa in luna OCTOMBRIE 2021. Calendarul il puteti vizualiza AICI

Sprijinului acordat prin această submăsură va contribui la:

 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților  agricole şi a creșterii calităţii produselor obţinute;
 • Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale precum și încurajarea dezvoltării formelor asociative;
 • Respectarea standardelor comunitare  aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii a caror exploatație se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă;

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

 • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 • în etapa de contractare, în baza  certificatulului care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale verificat de experții AFIR în PATRIMVEN,  şi a certificatelor  care să ateste lipsa datoriilor restante  locale prezentate la semnarea contractului.
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO, iar în cazul tinerilor fermieri care accesează componenta 4.1.4 dimensiunea  minimă trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie sa depașească  100 000 euro SO;
Aplica acum!
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

P 1.4.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal)

 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;
 • Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare, la nivel de fermă.
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.

P 4.1.2- P4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii)

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 •  Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar  ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 •  Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 •  Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o  componentă secundară a proiectului).

P 4.1.4 – Tineri fermieri – achizitie utilaje

 • Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin  achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, sau de către tinerii care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) program prin intermediul căruia au beneficiat  deteren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiunesaude către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură.
 •  Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o  componentă secundară a proiectului).

La momentul cererii de finantare beneficiarii mai sus amintiti nu trebuie sa trebuie sa respecte conditia de varstă, respectiv 40 de ani si competențe profesionale in conformitate cu art 2 R 1305/2013  decat daca solicita top-up financiar

P 4.1.5 – P4.1.6  – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL, respectiv MONTAN

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de  tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 •  Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o  componentă secundară a proiectului;
 •  Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o componentă secundară a proiectului),
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 7 la Ghidul solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală (în conformitate cu Anexa 6 „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”) precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.

În plus, conform prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest standard nu sunt eligibile pentru exploatațiile agricole existente având între 8-100 UVM situate în perimetrul zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrați, prevăzute în Anexa la Ordinul MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole, potrivit Programului de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați din surse agricole, aprobat prin Decizia 21130/DC/14.10.2010 (Anexa nr.9).

În cazul investițiilor în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM respectarea cerințelor privind depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animala va fi validată la finalul investiției prin nota de constatare emisă de Garda de Mediu.

P 4.1.7 – Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume  și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca o  componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, doar ca o componentă secundară a proiectului.

P 4.1.8  Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploatație

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de  fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 •  Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) doar ca o componentă secundară a proiectului;
 •  Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 •  Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, inclusiv obținerea de biogaz, (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o componentă secundară a proiectului).

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

 • rezultatul din exploatare  din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare  în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care au înregistrat doar cheltuieli din exploatare, (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor, avize, cheltuieli administrative, întreținere cont bancar etc.) şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii de venituri din exploatare (în acest caz nu se consideră venituri din exploatare plățile APIA și lucrările efectuate în regie proprie).
 • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.
 • Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul secțiunii economice
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este solicitat prin certificatul de urbanism. Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din Certificatul de Urbanism. Certificatul de Urbanism trebuie să fie emis în vederea obținerii Autorizației de construire și nu în vederea emiterii PUZ.
 • Solicitantul  va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat  procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
 • În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative). Într-o proporție de până la 30% pot fi procesate (prelucrate) și produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă) vegetală, zootehnică sau mixtă. In mod similar se aplica si pentru formele asociative.
 • În cazul în care proiectul de investiții prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”, care se regăseşte în conţinutul fişei tehnice a măsurii 4, din PNDR 2014-2010 iar condițiile aplicabile investițiilor eligibile în sisteme/ echipamente de irigații la nivel de fermă conform acestei secțiuni, sunt:
 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea apei;
 • Pentru îmbunătățirea/ modernizarea unei instalaţii de irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5%  în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente;
 • Pentru investiţii care duc la o creștere netă a suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă:
 • analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații;
 • corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, respectiv, în stare bună, conform avizului autorității competente (deține aprobarea administrației Naționale „Apele Române” prin structurile sale teritoriale).
Aplica acum!

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

 1. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și  cheltuieli de marketing;
 • În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000  euro:
 • înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau procesate);
 • crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
 • crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare  în scopul comercializării produselor agricole;
 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea  și achiziția de echipamente pentru managementul  gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
 • Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție;
 • Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc
 • Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.

Atenție!

 • În cazul componentelor 4.1.1, 4.1.4 nu sunt eligibilie achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate indiferent de scopul acestora (producție primară, procesare sau marketing) ,.
 • În cadrul componentelor 4.1.1 și 4.1.4 operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt eligibile.
 • De asemenea, în cadrul componentei 4.1.4 investițiile în irigații nu sunt eligibile.
 • Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului; 
 1. Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013
 1. Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază.
 1. 12.  În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
 1. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
 2. cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;   

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

 1. Cheltuielile de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
 • sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect
 • Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.
 • Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) precum: cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanţare (asistență pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată.

 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Stabilirea intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se realizează luând în calcul Total SO exploataţie la momentul depunerii Cererii de finanțare, respectiv:

 • In cazul modernizărilor calculul SO se va face în baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA.
 • In cazul desfăşurării pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor din punct de vedere a culturii şi/ număr de animale, din documentația tehnico-economice a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri);

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;  

● 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);   

● 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000  SO și  500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro  pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 700.000 Euro  pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);

● 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing)

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, dreanj, desecare la nivel de  fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing)

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000  Euro  indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

Pentru fermele din categoria  I si pentru formele asociative intensitatea se va putea majora cu 20 pp suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare – si să demonstreze că, la momentul depunerii cererii de finanțare,  a îndeplinit condițiile legate de prima instalare în calitate de tânăr fermier, respectiv vârsta, deținerea competențelor/formării profesionale, exercitarea controlului efectiv asupra exploatației în care are loc această primă instalare ca șef al respectivei exploatații cu încadrarea în perioada celor 5 ani de la momentul instalării față de momentul depunerii cererii de finanțare.

 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensități suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului  este posibilaă doar dacă întreaga exploatație a beneficiarului este ecologică (în conversie sau certificată) în cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi utilizată/ formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi  face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex.: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie).
 • În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum urmează:
 • Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei agricole.

Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/ însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

 • Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din  suprafaţa de pajişti aparținând fermei.

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:

 • utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investiții utilizate în cazul pajiștilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1
 • pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,
 • utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco Vespertinus din sub-pachetul 3.2 –  Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
 • platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd/ dejectiilor de origine animala şi utilajele/ echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;
 • Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 dacă:

 • amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

d)Investițiilor colective (se aplică formelor asociative)

În cazul cooperativelor se consideră investiții colective orice investiție propusă de

 • cooperativele agricole pentru propriile exploatații înscrise în  APIA ( C1)
 • cooperativele agricole pentru membrii fermieri care sunt înscriși in APIA (C2)
 • cooperativele agricole atât pentru propriile exploatații înscrise în APIA cât şi pentru membrii  fermieri înscriși în APIA
Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO