office@inspirepartner.ro

Agricultura- Microgranturi și granturi capital de lucru 2022

    Home / Agricultura- Microgranturi și granturi capital de lucru 2022

Agricultura- Microgranturi și granturi capital de lucru 2022

Microgranturi și granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar

 I. Microgranturi

 Valoarea proiectului de investitii: Microgranturi de 5000 euro

Cofinantare: 0%

Bugetul anual mediu al schemei: 50.000.000 euro

Numar estimat de proiecte finantate: 10.000

Sesiune depunere: 27 -31 mai 2022

Cine poate aplica: IMM cu cifra de afaceri de min 5000 euro in 2019 si care nu au avut salariati in 2019

                                    PFA, II, IF cu activitate in domeniile eligibile (nu conteaza nr de angajati si cifra de afaceri)

Domenii eligibile: agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia. Lista codurilor CAEN o gasiti AICI

 Conditii de eligibilitate:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice inainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepția PFA,II, IF si a IMM-urilor care au fost înființațe în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant

d) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în anexa ;

e) O companie poate accesa o singura data micrograntul

 Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

Criteriu de selectie „primul venit-primul servit”. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și în limita fondurilor alocate conform art. 4 alin. (2).

Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru. Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate

 II. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor din domeniul industriei agroalimentare

 Valoarea proiectului de investitii este 15% din cifra de afaceri din 2019 si se stabilește astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat

Cofinantare: 15%

Bugetul anual mediu al schemei: 250.000.000 euro

Numar estimat de proiecte finantate: 5000

Sesiune depunere: 26 -31 mai 2022

Cine poate aplica: IMM-uri, societati agricole, cooperative agricole, grupuri de producători, organizaţii de producători, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

 Domenii eligibile: agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia. Lista codurilor CAEN o gasiti AICI

Conditii de eligibilitate:

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanțare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri. Se prezinta Registru salariatilor din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal)

 d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.

e) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1- microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

f) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER)

g) au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.

 Cheltuieli eligibile:

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu activitățile/ subactivitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare.

Criteriu de selectie „primul venit-primul servit”. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și în limita fondurilor alocate conform art. 4 alin. (2).

Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/ AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru. Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate

 Descarca ghid

Descarca procedura capital de lucru

Descarca modificarile din  6 mai 2022

Descarca nota privind calendarul de implementare

Descarca coduri CAEN elibigile

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO